استفاده بهینه از زمان، در دوران قرنطینه

“Where there is ruin, there is hope for a treasure.” – Rumi

During uncertain time and difficulties, we are more vulnerable. It is always great to remind ourselves that even in the hardest time of our life, inspiring ideas can thrive. Character designed by our student, Narges Zahed.

هر کجا ویران بود آنجا امید گنج هست
گنج حق را می‌ نجویی در دل ویران چرا
مولانا

در دوران بحرانی و مشکل، ما آسیب پذیرتر هستیم. خوب است به خودمان یادآوری کنیم که حتی در سخت ترین زمان زندگی ما ، ایده های الهام بخش می توانند شکوفا شوند
طراحی کاراکتر از شاگرد توانای ما نرگس زاهد

به امید افغانستانی آباد و آزاد