Monday Motivation – Building Afghanistan 2.0 with Atefeh Jami

Our Monday Motivation is Atefeh Jami, one of our talented artists and graphic designers.
Atefeh says: “One of my biggest dreams is to portray what I think through art and have a role in the progress of my community and country. Since I have joined CTI classes I am feeling I am much closer to my goals and they are no dream anymore!”

هنر از روح و جان سرچشمه میگیرد و آنچه غیر از آن باشد هنر نیست
زیرا هنر از نظر من یعنی خلاقیت ،ابتکار و نوآوری

هنر بزرگترین هدف و آرزوی من است، میخواهم آنچه را که در ذهن دارم با هنر بیان نمایم و از طریق هنر به جامعه و مردم خود خدمت کنم و در پیشرفت جامعه خود سهمی داشتم! سی تی آی راهیست برای رسیدن به هدفم و من را یاری نموده تا پیشرفت نمایم و به هدف خود برسم! خرسندم ازاینکه آرزوهایم دیگر فقط آرزو نیستند و دارم به انها نزدیک و نزدیک تر میشوم

به امید افغانستانی آباد و آزاد